معرفی روسای دانشگاه پیام نورگناوه
معرفی روسای دانشگاه پیام نورگناوه
آشنایی باروسای دانشگاه پیام نورگناوه  
نام ونام خانوادگی
رشته تحصیلی
مدت ریاست  
متولد  
وضعیت فعلی
تصویر
احمدطاهری
 
 
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
ازسال 1378 تاسیس دانشگاه تا1386
گناوه
عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورگناوه
 
 
عباس خرم آبادی
 
 
دانشجوی دکتری تاریخ
ازسال 1386 تامردادماه 93
گناوه
کارشناس بخش فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نورگناوه
 
 
مرتضی سیاوشی
 
دکتری کشاورزی گرایش زراعت
ازمردادماه 93 تاکنون
مازندران
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراستان بوشهر