مشخصات مسئول آموزش
روح اله افراسیابی
مدیرآموزش دانشگاه پیام نورگناوه
شماره تلفن
07733144901
داخلی
103