صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود
1396/7/10 دوشنبه دریافت سوالات مسابقه کتابخوانی * پاسخنامه را تا تاریخ 19 مهرماه به دفتر فرهنگی تحویل دهید. 

جهت دریافت فایل مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی کلیک کنید


جهت دریافت فایل کتاب حماسه حسینی کلیک کنید

نام ونام خانوادگی                                    رشته تحصیلی
شماره دانشجویی                                     شماره تماس

سئوال الف ب ج د
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
امتیاز دهی